Η LCP Holdings and Investments Public Ltd συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 15 Απριλίου 1989 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2000 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Το εγγεγραμμένο γραφείο είναι στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Μιχάλης Ξιούρος - Εκτελεστικός σύμβουλος
  • Σωφρόνης Κληρίδης - Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός σύμβουλος
  • Μιχάλης Αθανασίου - Μη Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός σύμβουλος
  • Βύρωνας Βύρωνος - Μη Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός σύμβουλος

 

Γραμματέας

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχάλης Ξιούρος

Οικονομικός Διεθυντής

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη