Η LCP Holdings and Investments Public Ltd συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 15 Απριλίου 1989 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2000 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Το εγγεγραμμένο γραφείο είναι στη διεύθυνση Αγίου Προκοπίου και Ποσειδώνος 1, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Μιχάλης Αθανασίου - Πρόεδρος- Μη Ανεξάρτητος
  • Μιχάλης Ξιούρος - Διευθύνων Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
  • Ανδρέας Α.Ανδρέου - Μέλος - Ανεξάρτητος
  • Ευρίτα Μαλλή Μέλος - Ανεξάρτητος
  • Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη - Μέλος- Μη Ανεξάρτητος
  • Μάριος Αναστασίου - Μέλος – Ανεξάρτητος
  • Σωφρόνης Κληρίδης - Μέλος - Ανεξάρτητος
  • The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd - Γραμματέας


Επιτροπή Ελέγχου:

Μάριος Αναστασίου – Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
Ευρίτα Μαλλή – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σωφρόνης Κληρίδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων:

Σωφρόνης Κληρίδης – Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
Ευρίτα Μαλλή – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Α. Ανδρέου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Αμοιβών:

Μιχάλης Αθανασίου – Μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
Ευρίτα Μαλλή – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σωφρόνης Κληρίδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Διορισμών:

Μιχάλης Αθανασίου – Μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
Ανδρέας Α. Ανδρέου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μάριος Αναστασίου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος