Η LCP Holdings and Investments Public Ltd συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 15 Απριλίου 1989 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2000 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Το εγγεγραμμένο γραφείο είναι στη διεύθυνση Αγίου Προκοπίου και Ποσειδώνος 1, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη - Μη Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Πρόεδρος
  • Μιχάλης Ξιούρος - Μη Ανεξάρτητος Διευθύνων Σύμβουλος 
  • Ανδρέας Α.Ανδρέου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
  • Ευρίτα Μαλλή Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη - Μη Ανεξάρτητο Εκτελεστικό Μέλος
  • Μάριος Αναστασίου -  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστκό Μέλος
  • Σωφρόνης Κληρίδης - Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος 
  • The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd - Γραμματέας


Επιτροπή Ελέγχου:

Μάριος Αναστασίου – Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
Ευρίτα Μαλλή – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σωφρόνης Κληρίδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων:

Σωφρόνης Κληρίδης – Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
Ευρίτα Μαλλή – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Α. Ανδρέου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Αμοιβών:

Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη – Μη Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Πρόεδρος
Ευρίτα Μαλλή – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σωφρόνης Κληρίδης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Διορισμών:

Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη – Μη Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Πρόεδρος
Ανδρέας Α. Ανδρέου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μάριος Αναστασίου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

LCP Πολιτική Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου